دوره های مهدی محمدی

مدرس : مهدی محمدی

من مهدی محمدی، موسس و مدرس گروه تحقیقاتی متافکر و مدرس دانشگاه هستم و هدفم تحقیق و توسعه برای یافتن راهکارهای نوین عملی و کاربردی بجای روشهای سنتی ، جهت لذت بردن از زندگی و رسیدن به موفقیت در زندگی و کسب و کارم، هست.

تا به حال شده بخواهی کاری رو شرو......

مدت زمان دوره 01:19:48