دوره های مهران اصانلو

مدرس : مهران اصانلو

مشاورومدرس تقویت اعتمادبه نفس وخودباوری نویسنده کتاب تکامل ازنظریک پسردهه هفتادی

یکی از مسائل در زندگی همه‌ی......

مدت زمان دوره 01:03:23